Γ΄ Λυκείου: Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ 4 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 3 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3
ΙΣΤΟΡΙΑ 3
ΣΥΝΟΛΟ 16

Γ΄ Λυκείου: Θετικές & Τεχνολογικές Σπουδές
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3
ΧΗΜΕΙΑ 4
ΣΥΝΟΛΟ 19

Γ΄ Λυκείου: Επιστήμες Υγείας & Ζωής
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ 4 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΧΗΜΕΙΑ 4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3
ΣΥΝΟΛΟ 17

Γ΄ Λυκείου: Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
Α.Ε.Π.Π. 3 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚ. ΘΕΩΡΙΑΣ3
ΣΥΝΟΛΟ 17