Γ΄ Λυκείου: Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ 4 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Προαιρετικά) 2
ΙΣΤΟΡΙΑ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Προαιρετικό) 2
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3
ΣΥΝΟΛΟ 15 ή 17

Γ΄ Λυκείου: Θετικών Σπουδών
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 3 ΙΣΤΟΡΙΑ (Προαιρετικά) 3
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3
ΣΥΝΟΛΟ 18 ή 21

Γ΄ Λυκείου: Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
Α.Ε.Π.Π. 2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Προαιρετικά) 2
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚ. ΘΕΩΡΙΑΣ2 ΙΣΤΟΡΙΑ (Προαιρετικά) 3
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3
ΣΥΝΟΛΟ 14 ή 16 ή 17